Verwerkersovereenkomst

Versie 1 november 2020

Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de overeenkomst tussen Pluvo B.V. (“Verwerker”) en de klant (“Verwerkingsverantwoordelijke”), en zal ingaan op de datum dat u deze verwerkersovereenkomst heeft aanvaard. U staat ervoor in dat u deze verwerkersovereenkomst mag sluiten. Als u deze bevoegdheid niet heeft verzoeken wij u om deze overeenkomst niet te aanvaarden.”

Partijen nemen het volgende in overweging:

Verwerkingsverantwoordelijke is werkzaam op het gebied van trainingen/opleidingen en maakt in dat kader gebruik van Verwerker;
Verwerker levert aan Verwerkingsverantwoordelijke de Dienst zoals omschreven in de Overeenkomst, en verwerkt in die hoedanigheid (bijzondere) persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke;
·       Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) aan te merken;

·       Verwerker is ten aanzien van het voor Verwerkingsverantwoordelijke opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;

·       Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28, derde lid van de AVG – in de onderhavige Verwerkersovereenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de (verwerking van persoonsgegevens in het kader van) genoemde activiteiten voor en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1  Definities

1.1       In deze Verwerkersovereenkomst hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis ongeacht of deze in meervoud of enkelvoud worden gebruikt:

Annex: aanhangsel bij de Verwerkersovereenkomst, dat onlosmakelijk  deel uitmaakt van de Verwerkersovereenkomst;

Overeenkomst:  het Pluvo Klantcontract gesloten op tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker;

Persoonsgegevens:  alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 1 AVG;

Sub Verwerker: de door Verwerker ingeschakelde onderaannemer, die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens Verwerkt voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 28 lid 4 AVG;

Verwerken: het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG;

Verwerkersovereenkomst: de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst.

1.2       De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Voor zover er in de Overeenkomst bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.


Artikel 2          Verwerkingsverantwoordelijke voor en Verwerker van de gegevens

2.1           Verwerker verbindt zich in het kader van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke om Persoonsgegevens te Verwerken. Een overzicht van het soort Persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en de doelen waarvoor de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt, is opgenomen in Annex 1.

2.2           Verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst en garandeert dat de opdracht tot Verwerking van die Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken van derden, in het bijzonder van de toezichthouder, welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het niet naleven van deze garantie.

2.3           Verwerker verbindt zich uitsluitend persoonsgegevens te Verwerken ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Verwerker garandeert dat zij, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, geen gebruik zal maken van de Persoonsgegevens die in het kader van deze Verwerkersovereenkomst worden Verwerkt, tenzij een op de Verwerker van toepassing zijnde wettelijke bepaling hem tot verwerking verplicht. In dat geval stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Artikel 3          Technische en organisatorische voorzieningen

3.1       Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.

3.2       De door Verwerker genomen technische en organisatorische maatregelen staan beschreven in Annex 2. Verwerkingsverantwoordelijke erkent kennis te hebben genomen van de betreffende maatregelen en door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst gaat Verwerkingsverantwoordelijke akkoord met de door Verwerker genomen maatregelen.

Artikel 4          Vertrouwelijkheid

4.1           Verwerker zal haar medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.

Artikel 5          Gegevensverwerking buiten Nederland

5.1       Het overbrengen van Persoonsgegevens door Verwerker buiten de Europese Economische Ruimte is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen.

Artikel 6          Derden en onderaannemers  

6.1       Het is Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken Sub Verwerkers , zoals opgenomen in Annex 3. Indien Verwerker een andere Sub Verwerker wenst in te schakelen, zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke inlichten over de beoogde veranderingen. Verwerkingsverantwoordelijke dient binnen 5  werkdagen bezwaar te maken tegen deze veranderingen. Verwerker zal binnen 4 werkdagen reageren op het bezwaar van Verwerkingsverantwoordelijke.

6.2       Verwerker verplicht iedere Sub Verwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 7          Aansprakelijkheid

7.1       Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Verwerker onder de Verwerkersovereenkomst alsmede ten aanzien van de in de Verwerkersovereenkomst opgenomen vrijwaringsverplichtingen voor Verwerker, geldt onverkort de in onder meer artikel 9 van de Overeenkomst opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid.

7.2       Onverminderd artikel 7.1 van deze Verwerkersovereenkomst, is Verwerker slechts aansprakelijk voor de schade die door de Verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze Verwerking niet is voldaan aan specifiek tot Verwerker gerichte verplichtingen op grond van de AVG of indien in strijd met de rechtmatige instructies van Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.


Artikel 8          Incidenten

8.1           Indien Verwerker kennis krijgt van een incident dat een (wezenlijke) impact kan hebben op de beveiliging van Persoonsgegevens, zal zij i) Verwerkingsverantwoordelijke daarvan zonder onredelijke vertraging op de hoogte stellen en ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen of te beperken.

8.2           Verwerker zal, voor zover redelijk, haar medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.

8.3           Verwerker zal, voor zover redelijk, Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33, lid 3 en 34, lid 1 AVG. Verwerker is nimmer gehouden tot het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

8.4           Verwerker is nimmer aansprakelijk voor de (correcte en/of tijdige uitvoering van de) op Verwerkingsverantwoordelijke rustende meldplicht zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 9          Bijstand aan Verwerkingsverantwoordelijke

9.1.             Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht onder de AVG om verzoeken om uitoefening van de rechten van een betrokkene te beantwoorden, in het bijzonder het recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Verwerker zal een klacht of een verzoek van een betrokkene met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens zo snel mogelijk doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker is gerechtigd de eventuele kosten die gemoeid zijn met de medewerking, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

9.2.             Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand verlenen bij het doen nakomen van diens plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.

9.3.             Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan haar verplichtingen onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verwerkingsverantwoordelijke of een door Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen. Indien de Verwerker van mening is dat een instructie in verband met het bepaalde in dit artikellid een inbreuk oplevert op de AVG of op andere op haar van toepassing zijnde privacywetgeving, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.

9.4.             Verwerker is gerechtigd de eventuele kosten die met het bepaalde uit artikel 9.3 gemoeid zijn, in rekening te brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 10 - Beëindiging & Varia

10.1     Ten aanzien van opzegging en/of ontbinding van deze Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is (delen van) de Persoonsgegevens op te blijven slaan.

10.2     Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Verwerker.

10.3     Verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat hij bevoegd is deze Verwerkersovereenkomst te sluiten.

10.4     De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.

10.5     De rechtskeuze en bevoegde rechter komen overeen met het bepaalde in de Overeenkomst.

ANNEX 1 - OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Soort persoonsgegevens

  • Naam
  • E-mailadres
  • Profielafbeelding
  • Door verwerkingsverantwoordelijke zelf toe te voegen extra velden.
  • Voortgang en score van cursusmateriaal/evaluaties

Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt uiteindelijk zelf welke persoonsgegevens er worden verwerkt. Een actueel overzicht van persoonsgegevens is door Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde te raadplegen na inloggen in het eigen account van de geleverde software van Verwerker.

Doelen waarvoor de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt

De persoonsgegevens hebben betrekking op de natuurlijke personen (betrokkenen) die:

  • een relatie hebben met Verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: klanten, leden, leerlingen, prospects, donateurs, gasten, medewerkers, consumenten, burgers);
  • en/of zich hebben ingeschreven voor trainingen van Verwerkingsverantwoordelijke.

De doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens worden bepaald door Verwerkingsverantwoordelijke. Voorbeelden van doeleinden zijn, maar beperken zich niet tot: communicatie, onderzoek, wettelijke verplichtingen, uitvoering overeenkomst met betrokkenen.

De verwerkingen worden door Verwerkingsverantwoordelijke of betrokkene zelfstandig uitgevoerd met gebruikmaking van de systemen van Verwerker, tenzij anders overeen gekomen. Voorbeelden van verwerkingen zijn, maar beperken zich niet tot: verzamelen, vastleggen, ordenen, segmenteren, filteren, structureren, opslaan, mailen (bijvoorbeeld per e-mail of chat), bijwerken of wijzigen, synchroniseren, verrijken, analyseren, opvragen, raadplegen, gebruiken, delen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

ANNEX 2 - SPECIFICATIE VAN BEVEILIGING

Verwerker neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die op grond van de AVG en in het bijzonder op grond van artikel 32 AVG van haar worden geëist.

ANNEX 3 - SPECIFICATIE SUB-VERWERKERS

Verwerker kan bij de Verwerking gebruik maken van de volgende categorieën en partijen van subverwerkers:
E-mail-provider: https://www.sparkpost.com
Support software: https://www.intercom.com
Cloud provider: https://aws.amazon.com